Artsy

Suns Of Evil - The punk/glam they do so well / Group Exhibition

17 NOVEMBER - 16 DECEMBER 2006
17 November 2006

Suns Of Evil – The punk/glam they do so well / Group Exhibition

Images

Description

Martin Askholm
Jakob Nørregård
Rasmus Danø

Suns Of Evil – The punk/glam they do so well
Showing new paintings/ sculptures/ drawings

Opening reception Friday November 17th, 16-20
The exhibition ends December 16th, 2006

/ Danish /
Suns Of Evil – The punkt/glam they do so well

Med udgangspunkt i en række fælles fascinationer, der strækker sig fra california surfpunk og europæisk ekspressionisme til Middelalderens religiøse kunst har de tre kunstnere i fællesskab med Galleri Christoffer Egelund sammensat en underholdende og humoristisk udstilling med det onde og foruroligende som tema.

Martin Aksholm, der gennem en årrække har malet i en hård og elegant popstil, har på denne udstilling afsøgt nye horisonter. Med inspiration fra så forskellige malere som Edward Hopper, J. F. Willumsen og senmiddelaldermalere som Hieronymus Bosch og Matthias Grünewald har han med sin sædvanlige koloristiske sans skabt nye motiver med titler som “Walt Disneys barndomshjem” … Han har desuden afprøvet sammenstødet mellem flere forskellige maleteknikker, hvilket også er i modsætning til hans tidligere meget fladeorienterede, pop og abstrakte værker. Det høje tekniske mesterskab er dog stadig apparatet, der bærer Martin Askholm maleriske univers fremad med dets blanding af brutalitet og skønhed.

Rasmus Danøs monumentale værkinstallationer, kredser om den dystre side af moderniteten. Atombomben, det forurenede landskab og forfaldet i populærkulturens baggårde, som Disneyland og Graceland. I en fortættet og dramatisk form, der blander tegneserie, californisk undergrund og politisk vægmaleri med den store europæiske tradition (ikke mindst barokkens store religiøse iscenesættelser), udfolder Danø sig både i traditionelt maleri, relieflignende malerier (Hyldemalerier) og deciderede objekter. De store temaer, de store ambitioner og det politiske engagement er ført igennem med overbevisende kraft og talent, men bæres også af Rasmus Danøs ironiske stilsans og absurde humor.

Jakob Nørregårds malerier og grafik har en Picabiansk ligegyldighed overfor den genkendelige stil, der kan virke forvirrende. Hans værker spænder fra det ekspressive til det realistiske men altid med vægt på det virtuose. Ved nærmere eftersyn er der tale om et større betydningsværk, der altid beskæftiger sig med selve kunstbegrebet. En slags kunstnerisk erkendelsesfilosofi, der på fænomenologisk vis afprøver mediernes utallige muligheder og samtidigt nærer og anfægter de erkendelser, der går ud over selve mediet. Jakob Nørregårds værk er på samme tid en virtuose og elegant opvisning og en alvorlig og skeptisk leg med selve kunstbegrebet.

De tre maleres vilde fantasi og humor er her kombineret med en John Keats sans for det morbide.

 

/ English /
Suns Of Evil – The punkt/glam they do so well

Starting off from shared fascinations ranging from Californian Surf Punk and European expressionism to Medieval devotional art the three artists working with Galleri Christoffer Egelund have put together a humouristicly entertaining exhibition themed on The Evil and The Unsettling.

Martin Askholm having painted in a hard and elegant pop style for years has chosen to explore new horizons for this exhibition. Seeking inspiration from such diverse artists as Edward Hopper, J. F. Willumsen and late Medieval artist like Hieronymus Bosch and Matthias Grünewald he has employed his trademark colouristic approach in creating new subjects such as his “Walt Disneys barndomshjem”;(The childhood home of Walt Disney). He has also explored the clash of using different painting techniques in contrast to his previous surface fixated pop art and abstract works. The high standard of his technical workmanship is still however the engine driving Martin Askholms picturesque universe forward towards mixing brutality and beauty.

The monumental works of Rasmus Danø orbit the dark side of modernity: The atom bomb, the polluted landscape, the decay of pop culture back yards like Disneyland and Graceland. Using a condensed and dramatic form mixing elements of comic book art, Californian underground, and murals with the great European tradition, the large scale religious implementations of the Baroque in particular, Danø works range from the traditional painting to reliefs and singular objects. The grand themes, the large ambitions, and the political engagement of Rasmus Danø are carried through with force and talent, yet twinned with an ever-present ironical sense of stylistics and absurd humour.

The paintings and graphics of Jakob Nørregård carry a Picabian indifference to recognizable style bordering the confusing. His works range from expressionism to realism but remain focused on the virtuos. On second looks a semantic frame attempting to encompass the concept of art itself will emerge. Borrowing the tools of phenomenology to test the innumerable possibilities of the media, both feeding and contesting any awareness that attempts to transgress the media itself, a bastard offspring of cognitive theory struggle to be born. The work of Jakob Nørregård is on one hand a delightful performance of elegance and a serious and skeptical toying of the concept of art itself.

The rampaging fantasy and humour of the three artists has been combined with a Keatsian sense of the morbid.