Artsy

The Raven Is Here / Dorthe Buchwald

25 AUGUST - 23 SEPTEMBER 2006
25 August 2006

The Raven Is Here / Dorthe Buchwald

Images

Description

The Raven Is Here
I Dorte Buchwalds første separatudstilling arbejder kunstneren i et stramt defineret felt af formelle regler, idet alle udstillingens elementer begrænser sig til at være i sort og hvid. En del af malerierne er desuden produceret ved at bemale den ene halvdel af billedfladen og derefter folde den henover den anden hvorved der skabes et ”foldebillede”, der fordobler det første motiv spejlvendt. Og endelig danner udstillingens enkelte værker når de installeres i rummet, tilsammen en stor helhed.

Når man har nævnt disse enkle formelle greb, er det til gengæld også slut med enkelhed og minimale elementer i Dorte Buchwalds univers.

I motivvalget og titlen viser der sig åbninger mod et fortællende, gotisk univers, der med sin sorte rædsel og skønhed forenet i ét og samme udtryk, både kan være en drøm og et mareridt, en gåde og en forløsning. Titlen ”The Raven Is Here” viser foruden referencen til E.A. Poe’s  digt ”The Raven”, hen mod et næsten middelalderligt univers med tilstedeværelse af en ”ravn”, en mørk kraft, der med sine varsler om  uvelkomne dårlige nyheder og død spreder rædsel blandt overtroiske og skrøbelige mennesker.

I Dorte Buchwalds udstilling er der både gotisk skræk og rædsel, der tager fat i en almenmenneskelig uro og ængstelighed ved vores forgængelighed, men sandelig også nyder godt af både humor og skønhed. De groft ekspressionistiske og vilde malerier har en utrolig malerisk styrke, der transcenderer den konkrete placering i installationens løst vævede fantasihistorie, og får dem til at fungere som selvstændige værker af stor autoritet.

Dorte Buchwald skaber med sin anti-æstetik et modigt og spændende modstykke til en traditionel galleriudstilling.

Med venlig hilsen,
Christoffer Egelund

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

The Raven Is Here
In her first one man show, the artist Dorte Buchwald works in a tightly defined field of formal rules, with all the elements of the exhibition restricted to black and white. Moreover, quite a few of the paintings are produced by painting of one half of the picture plane and then folding it over the other half, thus creating a “folded image” that doubles the first motif as in a mirror. Finally, when installed in the room, the individual works of the exhibition form a large whole.

Apart from these simple formal facts, there is neither simplicity nor any minimal elements in Dorte Buchwald’s universe.

The choice of motifs and the title of the exhibition open up to a narrative, Gothic universe that, thanks to its black horror and beauty unified in one and the same expression, may come out as a dream or a nightmare, a riddle or an answer. Beyond its reference to E.A. Poe’s poem “The Raven”, the title “The Raven Is Here” suggests an almost medieval universe with the presence of a “raven”, a dark power whose omens of bad and unwelcome news and death spread horror among superstitious and frail people.

Dorte Buchwald’s exhibition contains both Gothic dread and horror that touch the universal unrest and anxiety of our vanity, but certainly also profits from both humour and beauty. The rough expressionist and wild paintings have an incredible artistic strength that transcends its actual insertion in the loose web of fantasy stories of the installation and makes them function as independent works of great authority.

With her anti-aesthetics, Dorte Buchwald creates a brave and exciting counterpart to a traditional gallery exhibition.

Yours Sincerely,
Christoffer Egelund