Artsy

Urban Flux / Group Exhibition

12 MAY - 10 JUNE 2006
12 May 2006

Urban Flux / Group Exhibition

Images

Description

JULIE L. BOSERUP
FREDERIKKE FRIDERICHSEN
ANDERS H. NISSEN

Opening reception Friday May 12, 16-19
Showing new photos, installations, scuptures & drawings.

Urban Flux
– At genfortælle byen

 Byen og det urbane rum har længe haft en særlig fascinationskraft, som et kreativt, funktionelt og betydningsbærende potentiale for æstetiske gengivelser. Siden modernismen har storbyen som fænomen undergået en række metamorfoser, hvor ændringerne i indtryksbetydningen er flygtige. Det er den konstante bevægelse, som kendetegner storbyen, der som sådan ikke lige er til at komme ind på livet af. I mere end én forstand eksisterer den på flere planer. Som bygninger, pladser, parker, veje etc., som dog alt sammen er ligegyldigt uden det liv, der leves i byen. Eller som liv og aktiviteter, der på den anden side ikke kan betragtes løsrevet fra storbyen som konkret fysisk ramme.

Dette danner baggrunden for udstillingen Urban Flux, hvor Frederikke Friderichsen, Anders Hellsten Nissen og Julie Lundsten Boserup på hver deres måde forholder sig til byen og det urbane liv, som vi befinder os i idag.
Fælles for de tre er, at de alle i udgangspunktet bevæger sig rundt i forskellige hovedstæder som en form for ”location scouts”, der med kameraet er på udkig efter interessante eller skæve områder, steder, bygninger eller lignende, der fanger deres interesse, og som netop kan udtrykke og stille spørgsmål ved det, vi umiddelbart betragter og tager for givet. Måden hvorpå disse indtryk og oplevelser indoptages og bearbejdes udgår fra tre vidt forskellige kunstneriske praksisser, der kommer til udtryk i tre meget forskellige tilgange og repræsentationer af byen og det urbane rum.
Gennem fotografiet indfanger og viser Frederikke Friderichsen os byrummets ofte hektiske og fortættede virvar af strukturer og mønstre, der for eksempel dannes af bygningskonstruktioner, trafikale årer og trætoppenes forgreninger. Disse bybilleder viser hun gennem spejlinger og repetitioner; dels ved at indfange de refleksioner, der opstår gennem byens blanke vindues- og reklameskiltes overflader, hvorved bybilledet ændrer form- og farvemæssig karakter, og dels i efterbehandlingen af fotografiet så motivet fordobles i en spejling. På denne måde fremstår byens realiteter i en flertydig repetition og samkomponeres ofte i en todelt farveflade, der således stiller skarpt på den måde, hvorpå vi opfatter virkeligheden. At se på en by eller det punkt vi vælger at betragte byen fra afhænger i det første indtryk af farverne, lyset eller det vi ser igennem, og påvirker den oplevelse og det indtryk vi siden hen husker fra stedet, der gemmer sig nogle lag og danner efterbilleder i hukommelsen.
Med kernen i det skulpturelle udtryk arbejder Anders Hellsten Nissen i et felt mellem skulptur, installation og arkitektur. Udgangspunktet for hans arbejder tager ofte afsæt i en seriel tilgang til et bestemt emne, motiv eller idé, som han gennem fotografiske snapshots, undersøger og behandler i en i en rumlig tredimensional kontekst. I arbejdet til denne udstilling har han været ude og undersøge en række ikke navngivne bygninger fra forskellige hovedstæder, hvorefter han har skabt en serie skulpturer og tegninger af disse bygningers indgangspartier. Han har så at sige ”skrabet” de enkelte elementer fra deres kontekst, nemlig arkitekturen, og dermed isoleret dem fra deres egentlige element. Tilbage står indgangspartierne, som rene næsten abstrakte modernistiske former, der fremhæver essensen af de mange små, men betydelige elementer og konstruktioner i det urbane rum, der omgiver os, og som vi gør ubemærket brug af i hverdagen.
Julie Lundsteen Boserup’s arbejde til udstillingen er resultatet af et års eksperimentering med mulighederne i et udelukkende sort/hvidt udtryk, der fortrinsvist er søgt gennem tegninger og collager. Hendes arbejde udgår fra en kunstnerisk praksis, som afspejler en stædig vilje til at registrere og genopdage de utallige små processer, hvorigennem byens indbyggere løbende udformer og omformer det urbane rum. Med fotografiet som forlæg søges disse små oversete detaljer og processer frembragt i lyset ved at gentage motivet gang på gang. For eksempel fotokopierer hun motivet, laver negativer af det og tegner det igen og igen for på den måde at opløse fotografiets umiddelbare registrering, og derved give plads til at udforske og ”opdage” det underliggende niveau af detaljer og spor fra menneskets interaktion med byen og dets omgivelser. Det er en arbejdsproces, der udtrykker et forsøg på at vende vrangen ud på byens overflade for at genfinde dens menneskelige former for hverdagskreativitet.

Med venlig hilsen,
Christoffer Egelund

————————————————————- UK ————————————————————-

Urban Flux
– Paraphrasing the City

With its creative, functional and significant potential for aesthetic representations, the city and the urban space have long held a special power of fascination. Since modernism, the city as a phenomenon has undergone a series of metamorphoses, leaving us with a fleeting impression of its changes. The city is characterised by its constant movement, and it is as such not so easy to grasp. It exists on several levels in more than one sense. As buildings, squares, parks, roads, etc., all of which is unimportant without the life people live in the city. Or as life and activities, which on the other hand cannot be considered without their context of the city as a concrete physical framework.
This is the background for the exhibition Urban Flux, where Frederikke Friderichsen, Anders Hellsten Nissen and Julie Lundsten Boserup, each in their own way, deal with the city and today’s urban life.
Their common ground is that they all basically move around in different capitals as a kind of “location scouts” reconnoitering for interesting or odd locations, places, buildings and structures that attract their interest and are capable of expressing and questioning what we see at a first glance and tend to take for granted. The way in which these impressions and experiences are absorbed and treated emanates from three highly different artistic practices, expressed by three highly different approaches and representations of the city and the urban space.
Through her photographs, Frederikke Friderichsen captures the often hectic and condensed chaos of structures and patterns that emanates from, for instance, building constructions, traffic arteries and the ramifications of treetops. These urban images are shown through reflections and repetitions; both by capturing the reflections of the shining surfaces of the city’s windows and advertising signs, which change the form and colours of the cityscape, and by processing the photography so that the motif is doubled by a reflection. Thus the city’s realities are represented by ambiguous repetition, often combined into a composition with two tiers of colours that focus sharply on our perception of reality. How we perceive a city or from which point we choose to look at a city depends of our first impression of colours, light or what we see through, and will influence the experience and the impression that we will afterwards retain from the location, hidden between layers and embedded in our memory as after-images.
With sculptural expression at the core, Anders Hellsten Nissen works in a field somewhere between sculpture, installation and architecture. His works are often based on a serial approach to a specific subject, motif or idea, which he examines and deals with through photographic snapshots in a spatial three-dimensional context. While preparing this exhibition, he has examined a number of nameless buildings in different capitals and then created a series of sculptures and drawings of their entrances. He has so to speak “scraped” the individual elements from their context – their architecture – thus isolating them from their proper element. The entrances are left as pure, almost abstract, modernistic shapes that highlight the essence of the numerous small but significant elements and constructions of the urban space that surrounds us, and which we make use of in our everyday lives without even noticing it.
Julie Lundsteen Boserup’s work for this exhibition is the result of one year’s experiments with the possibilities of an exclusively black/white expression, which is principally achieved through drawings and collages. Her work is based on an artistic practice reflecting a persistent will to record and rediscover the numerous minute processes whereby the city’s inhabitants continuously create and recreate the urban space. Using the photography as her source, she seeks to bring these small and neglected details and processes to the fore by repeating the motif time and time again. She does this for instance by photocopying the motif, making negatives of it and drawing it again and again in order to dissolve the immediate recording of the photography, and to enable us to explore and “discover” the underlying level of details and traces of human interaction with the city and the surroundings. This work process reflects an attempt to turn the city’s surface inside out in order to rediscover its human expressions of everyday creativity.

Sincerely,
Christoffer Egelund