Artsy

Walking Between

09 MARCH - 07 APRIL 2007
09 March 2007

Walking Between

Images

Description

Specially invited artists for the Project Room:
Zven Balslev (DK)
Mikkel S. Andersen (DK)
Kerstin Wagener (D)
Erling Viktor (DK/ D)
Line Skywalker Karlström (SE)

On the opening performence by Kids Of The Ranch

/ Danish /
I udstillingen “Walking Between” har Melou Vanggaard opbygget en visuelt ekspressiv og stemningsladet maleri-installation i de store frontlokale, hvor hun udforsker maleriets fortællende potentiale i en metaforisk novelleform.

I udstillingen præsenteres vi blandt andet for en række farvestærke laserende landskaber og hurtigt opmalede mennesker, hvis udviskede ansigter reducerer de ubestemmelige kroppe til den blotte bevægelse og handling. Maleriernes mange forskellige former, størrelser og formater, der alle udtrykkes i Melou Vanggaards karakteristiske ekspressive og energiske billedsprog, udforsker det åbne mulighedsfelt, der ligger i tvetydigheder og rummene mellem det abstrakte og det narrative, det impulsive og det kontrollerede, tekst og figuration. Dette er blevet til et kæmpe collage af oplevelser, stemningsbilleder og fortællinger, hvis motiviske inspirationer er nedslag fra kunstnerens egne omgivelser eller hentet fra mediernes billeder og Albrecht Dürers grafiske verden.

Heri udspiller udstillingens narrative struktur sig gennem forskellige tematiske afsnit, der spænder fra ensomheden på motelværelset i de amerikanske roadmovies til de desperate party-aftener i barlivet, hvor billeder, sprog og narration påvirkes indbyrdes og fortæller en ikke fastlagt historie. Det er stemningen imellem billederne; følelsen af stilhed før storm på steder, hvor livet udfolder sig mellem beslutningerne i afsøgningen efter vendepunkterne – på vejen til noget andet.

Melou Vanggaard har inviteret 5 kunstnere til at udstille i galleriets baglokale, der alle arbejder i et meget personligt kunstnerisk univers, som dog giver sig udslag i vidt forskellige udtryk: Mikkel S. Andersen (DK) behandler i en række blodcollager og skulpturer temaer som bitterhed, sarkasme, mentale katastrofer og generel weltschmerz. Zven Balslevs (DK) ekspressive sort/hvide tuschtegninger er stærkt påvirket af undergrundtegneserier og musikalske subkulturer som black metal, punk og noise, der ofte indeholder en sort yderligtgående humor og unddrager sig mainstreamkulturens normsæt. Line Skywalker Karlström (SE) bearbejder gennem en installation og performance forskellige problematikker omkring normalitet, der først og fremmest er koblet til værdihierarkier i forhold til køn, seksualitet og klasse. Erling Viktor (DK/D) arbejder i et frit og ekspressivt billedsprog meget formelt med maleriet i en dybtgående undersøgelse af farvens udtryk, kinetik, kontrast og komposition. Kerstin Wagener (D) arbejder i et mangfoldigt æstetisk udtryk, der spænder med inspiration fra pop, trash og glamour.

Gennem disse kunstneres anderledes medievalg og forskelligartede kunstneriske udtryk bryder de med og åbner feltet for Melou Vanggaards installatoriske udstilling, der har hovedvægt på maleriet.

Med venlig hilsen,
Christoffer Egelund

/ English /
In her exhibition “Walking Between” Melou Vanggaard has created a visual, expressive and suggestive installation of paintings in Galleri Christoffer Egelund’s large front room, where she explores the narrative potential of paintings in a metaphorical short story style.

The exhibition introduces us to, amongst other things, a series of colour-intensive glazed landscapes and human beings painted with quick strokes of the brush, whose blurred faces reduce their vague bodies to nothing but movement and action. The many different forms, sizes and formats of the paintings, all expressed in Melou Vanggaard’s characteristic expressive and energetic imagery, explore the field of possibilities embodied in the ambiguities and spaces between the abstract and the narrative, between impulse and control, text and figuration. The result is a giant collage of experiences, lyrical images and narratives whose motivic inspirations are impressions of the artist’s own surroundings or drawn from media images and Albrecht Dürer’s graphical world.

Thus the narrative structure of the exhibition moves through different thematic phases, from the loneliness of the motel room depicted in American road movies to desperate party nights in the bars, where images, language and narrative interact, telling an open-ended story. It is the atmosphere between the pictures; the feeling of silence before the storm in places where life unfolds between the decisions in the search for turning points – on the road towards something else.

In the back of the gallery, Melou Vanggaard has invited five artists to exhibit who all work in a very personal artistic universe, although with highly different expressions: In a series of blood collages, Mikkel S. Andersen (DK) deals with themes such as bitterness, sarcasm, mental catastrophes and general weltschmerz. Zven Balslev’s (DK) expressive black/white pen-and-ink drawings are highly influenced by underground cartoons and musical subcultures such as black metal, punk and noise, that often profess an extreme black humour and elude the norms of mainstream culture. In her installation and performance, Line Skywalker Karlström (SE) deals with different problems related to normality, above all coupled to hierarchies of values related to gender, sexuality and class. With his free and expressive imagery, Erling Viktor (DK/D) works very formally with paintings in a searching investigation of the expression, kinetics, contrast and composition of colour. Kerstin Wagener (D) works with a multifarious aesthetic impression, with inspiration from pop, trash and glamour.

Thanks to their choice of different media and varied artistic expressions, these artists are in opposition to and open the field to Melou Vanggaard’s installation exhibition, whose main emphasis is on the painting.

Kind regards,
Christoffer Egelund